Norme
PDF Ispis

U skladu s Uredbom o sigurnosti osobne zaštitne opreme, odjeća koja štiti od opasnosti za život i zdravlje mora ispunjavati odgovarajuće zahtjeve. Zaštitnom odjećom se ne smatra samo oprema za zaštitu od posebno velikih rizika, već i obična zaštitna odjeća kao što su rukavice za vrt, obične radne rukavice, odjeća za kišu, ali i zaštitna odjeća za vatrogasce i zaštitna odjeća za cestovne radnike.

Što je norma?

Norma je isprava namijenjena općoj i operativnoj uporabi, donesena konsenzusom i odobrena od priznate ustanove, kojom se određuju pravila, odrednice ili značajke proizvoda, procesa i usluga radi postizanja najpovoljnije razine uređenosti, osim ako Zakonom o normizaciji nije drugačije propisano.

Čemu služi norma?

Norme se donose radi:

 • razvoja hrvatskog tržišta i otklanjanja prepreka u prometu proizvoda i usluga s inozemstvom te uključivanja u međunarodnu suradnju, osobito gospodarske tijekove,
 • zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša te drugih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti,
 • zaštite potrošača,
 • tipizacije i ujednačenja proizvoda, procesa i usluga te razumnog iskorištavanja prirodnih resursa,
 • obrade, brzog, točnog i lako razumljivog priopćavanja i prijenosa podataka.

Tko izdaje hrvatske norme?

Hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme (HZN).

Koji je uvjet da se norma može prirediti za izdanje?

Da bi se izdala hrvatska norma netko mora dati prijedlog za izradu i izdavanje HRN te uz to dostaviti obrazloženje i podatke na temelju kojih se može ocijeniti opravdanost prijedloga.

Obrazložitelj prijedlog podnosi HZN-u. Ravnatelj Zavoda donosi odluku o izradi i izdavanju HRN koja sadrži:

 • naziv postojeće strane norme ili nekog drugog dokumenta koji je osnova za pripremu HRN,
 • način izrade HRN,
 • naziv i oznaku tehničkog odbora koji će obaviti pripremu prednacrta norme.

Da li je norma obvezna?

Primjena hrvatskih normi nije obvezna.

Ako je obvezna - kada?

Primjena HRN nije obvezna osim ako je propisom donesenim na temelju Zakona o normizaciji ili nekog drugog zakona proglašena obveznom.

Što norme osiguravaju?

Norme osiguravaju mogućnost zajedničkog djelovanja i međusobnog zamjenjivanja proizvoda i sustava, racionalni rad i sporazumijevanje između traženih partnera.Norme podupiru slobodno kretanje proizvoda i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju oplemenjivanje okoliša i poboljšanje kvalitete življenja u područjima života.

Što je normizacija?

Normizacija je dragovoljno i metodično usklađivanje tvarnih i netvarnih predmeta koje zajednički poduzimaju zainteresirane strane na korist društva kao cjeline.

Što je akreditacija?

Akreditacija je mjera stvorenog povjerenja na temelju kojeg nadležna ustanova (akreditacijska ustanova) formalno priznaje sposobnost ispitnog laboratorija ili ustanove za provođenje određenih ispitivanja ili zadaća.

Zakonom regulirano područje

Stavljanje robe u promet regulirano je zakonom ili propisom s ciljem zaštite života, zdravlja ili okoliša. Roba koja se stavlja u promet mora zadovoljiti temeljne zahtjeve, a uvjeti za ustanovu koja utvrđuje sukladnost s temeljnim zahtjevima određuju se zakonom ili propisom.

Zakonom neregulirano područje

Stavljanje robe u promet nije regulirano zakonom ili propisom, a ispitivanje ili dokazivanje svojstava je osnova za ugovaranje ili iskazivanje tržišnih vrijednosti.

Što proizvod mora zadovoljiti?

 • sukladnost proizvoda s propisima,
 • sukladnost proizvoda sa zahtjevima koji proizlaze iz međunarodnih ugovora koji obvezuju, RH, ispravama i zadacima predviđenim tim ugovorima.

Što se definira temeljnim zahtjevima?

Temeljni zahtjevi su zahtjevi koje mora zadovoljiti proizvod, proces ili usluga da bi se postigla zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita okoliša i potrošača. Sukladnost s temeljnim zahtjevima je obvezna.

Što se može normirati?

Normirati se mogu:

 • proizvodi,
 • procesi,
 • usluge.

Principi novog pristupa

 • propisuju se temeljni zahtjevi unutar direktive koji moraju biti zadovoljeni na proizvodu prije stavljanja u promet,
 • kod normizacijskih ustanova se naručuje izrada ormi (koje nisu obvezne), ali pružaju mogućnost da se pomoću njih najlakše zadovolje temeljni zahtjevi,
 • norme nisu obvezne,
 • ako proizvođač ne radi prema normama, težina dokazivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva je na njemu.

Koje su posljedice uvođenja novog pristupa?

* problem neobaveznosti normi stvorio je potrebu za novim pristupom (New approach),
* do 1985. godine pokušavalo se načiniti zajedničke norme u okviru Europe. Godine 1985. objavljuje se novi pristup, gdje se odustaje od obveznosti norme, ali se u zakonsku regulativu uvodi temeljne zahtjeve.

Glavni princip novog pristupa:

 • za dozvolu puštanja proizvoda koji pripadaju u zakonom regulirano područje, nadležne su državne institucije, ali za tako odobreni proizvod odgovoran je dobavljač,
 • uveden je jedinstveni sustav ispitivanja i certificiranja "GLOBAL APPROACH" (1989.),
 • stvoren je sustav "NOTIFICIRANIH USTANOVA" za certificiranje,
 • uveden je jedinstveni sustav akreditiranja laboratorija, ustanova za certificiranje i osoba, norme niza EN 45000.

Što je "global approach"?

 • uvođenje modula za svaku fazu certifikacije,
 • imenovanje "notify body",
 • označavanje CE znakom (provjera proizvodnje i osiguravanja kvalitete),
 • uspostava jedinstvenog sustava akreditacije.

Što su tehnički odbori?

To su stručna radna tijela ravnatelja Hrvatski zavod za norme i Državni zavod za mjeriteljstvo.

Tko ih sačinjava?

Sačinjavaju ih priznati stručnjaci koje predlažu pravne osobe iz gospodarstva, mjerodavna tijela državne uprave, gospodarske komore, zainteresirane ustanove i druge pravne osobe. Sudjelovanje u radu tehničkih odbora je dragovoljno.

Koja je njihova uloga?

 • oni obavljaju pripremu prednacrta norme te ga upućuju na raspravu,
 • mjerodavni tehnički odbor nakon rasprave razmatra dobivene primjedbe, prihvaća ih ili odbija te o tome donosi odluku,
 • tehnički odbor predlaže ravnatelju Zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo da konačni tekst nacrta norme objavi kao hrvatsku normu,
 • u radu tehničkog odbora sve odluke donose se dvotrećinskom većinom.
 

Poduzeće HEMCO

Proizvodno poduzeće orjentirano na kvalitetu

Hemco je dinamična tvrtka čija cilj je stvaranje udobnih i praktičnih rješenja za Vaše poslovanje. Kvaliteta je jedna od strateških smjernica našeg razvoja, što potvrđuju naši certifikati.

Hemco brendovi

 • PROTECT - zaštitna odjeća
  MEDICA
  - odjeća za medicinsko osoblje
  GASTON
  - odjeća za ugostitelje i hotelijere
  DuPont™, Nomex®, Kevlar® and Thermo-Man® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates

Kontakt podaci

HEMCO d.o.o.

Ante Starčevića 196 A, 31400 Đakovo
Telefon: +385 (0) 31 817 350
Fax: + 385 (0) 31 817 402
E-mail:
hemco@os.t-com.hr